Pilot Sectorale Bouwstenen

Maatregelen gericht op milieuverbetering, herstel van biodiversiteit en het voorkomen van en omgaan met de effecten van klimaatverandering moeten effectief en praktisch uitvoerbaar zijn. Liefst met zo min mogelijk regels en lastendruk. Om dat voor elkaar te krijgen in het nieuwe GLB organiseert LTO Nederland bijeenkomsten met agrarische ondernemers per sector. Dat gebeurt via de GLB-pilot Sectorale bouwstenen.

Europa zet in op een GLB dat meer bijdraagt op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Lidstaten moeten daarbinnen meer mogelijkheden krijgen om een eigen invulling te geven aan de wijze waarop die doelen behaald worden. Deze eigen invulling leggen de lidstaten vast in een Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Het NSP wordt geschreven door het Rijk, oftewel het ministerie van LNV in samenwerking met de provincies en waterschappen. Zij willen dit doen in dialoog met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het GLB, waaronder de landbouwsector.

 

LTO Nederland is daarom met steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het ministerie van LNV een pilotproject gestart die de ideeën van agrariërs over passende voorwaarden en maatregelen op gronden waar betalingsrechten van toepassing zijn, in kaart moet brengen. De pilot draagt de naam Sectorale Bouwstenen. Zo’n kans om vooraf mee te denken is een unicum binnen de agrarische sector.

Naast de pilot van LTO zijn er nog zes andere pilots gestart in specifieke gebieden waar concrete maatregelen in het veld worden uitgetest. Deze pilots worden uitgevoerd door de agrarische collectieven die ter plaatse actief zijn. LTO werkt samen met BoerenNatuur, de koepelvereniging van de agrarische collectieven, om de resultaten van deze pilots in te brengen in het planvormingsproces van het NSP.

Ideeën voor een boerderijproof GLB worden opgehaald in bijeenkomsten en met een enquete. Om goede ideeën aan te kunnen leveren is enig begrip van het nieuwe GLB noodzakelijk. Zoals het feit dat het GLB een eerste en tweede pijler behoudt, net als in het huidige systeem. De direct steun valt onder de eerste pijler, maar wordt ingericht met verplichte voorwaarden (conditionaliteit) en vrijwillige voorwaarden (eco-regelingen). In de pilot worden dan ook niet alleen ideeën voor maatregelen opgehaald, maar wordt ook nagedacht of deze maatregelen verplicht of vrijwillig zouden moeten zijn. En of er verschillen zouden moeten zijn per sector of gebied.

Met de input uit de bijeenkomsten en de enquete worden vervolgens GLB-sectorplannen gemaakt. Een drietal daarvan is gericht op de melkveehouderij. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar grondsoort (klei, zand en veen). Datzelfde geldt voor de akkerbouw. Verder komen er plannen voor de fruitteelt, open teelten en schapen/vleesvee/paarden.

Daarnaast wordt er in de pilot gewerkt aan het ontwerp van een casco bedrijfsduurzaamheidsplan wat moet zorgen voor minder regels en administratieve lasten voor boeren en tuinders. In dit casco plan wordt voornamelijk afstemming gezocht met duurzaamheidsinitiatieven in de keten, zoals de biodiversiteitsmonitoren in de melkveehouderij en in de akkerbouw in de zoektocht naar een optimaal systeem voor administratie, controle en monitoring met zo laag mogelijke lasten voor iedereen.

Ga direct aan de slag!

Je kunt je stem laten horen door je in te schrijven als deelnemer aan de bedrijfsplannen.

Naar inschrijven bedrijfsplannen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van aankomende bijeenkomsten en het laatste GLB nieuws!

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×